หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสะแก ที่ยังไม่มีไฟฟ

1