หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นางบรรจง อินทะหอม

  นายกเทศมนตรีตำบลสะแก

 • thumbnail

  นางรจนา วรรณโคตร

  รองนายกเทศมนตรีตำบลสะแก

 • thumbnail

  นางสาวขวัญใจ ศรีเจริญ

  รองนายกเทศมนตรีตำบลสะแก

 • thumbnail

  นายจักรราช หลักดี

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสะแก

 • thumbnail

  นายจตุพร จารุสิทธิกุล

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลส