หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลสะแก:-

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต และเขตการปกครอง
(1) ลักษณะที่ตั้ง

เทศบาลตำบลสะแก  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด

บุรีรัมย์  ห่างจากอำเภอสตึก  7  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์  ประมาณ 47  กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์  ประมาณ  417   กิโลเมตร  

(2) พื้นที่
                   เทศบาลตำบลสะแก  มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 72 ตารางกิโลเมตร (45,000ไร่) 

เทศบาลตำบลสะแก มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ คือ
ด้านเหนือ        ติดเขตแม่น้ำมูล อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ 
                                      และเขตติดต่อกับตำบลศรีณรงค์  อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์
                   ด้านตะวันออก   ติดต่อกับตำบล ท่าม่วง อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์
                                      และติดต่อกับตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์
                   ด้านใต้           ติดต่อกับเขตตำบลสนามชัย  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์
                   ด้านตะวันตก    ติดต่อกับเขตตำบลสตึก  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1  โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริการงานของเทศบาลตำบลสะแก                                                                                                              เทศบาลตำบลสะแก  ได้รับการยกฐานะมาจากองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นเทศบาลตำบล พ.ศ.2555   โดยมีการบริการและโครงสร้างการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่  ดังนี้
(1) การบริหาร  เป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งในรูปแบบการบริหารของ
คณะผู้บริหารซึ่งการบริหารงานของเทศบาลตำบลประกอบด้วยองค์กร ดังนี้
     1.1 ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายสภาเทศบาลตำบล  ประกอบด้วย       
1.1.1 ประธานสภาเทศบาล
1.1.2 รองประธานสภาเทศบาล  ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลแบ่งตามจำนวนเขต ซึ่งเทศบาลตำบลแบ่งเป็น 2 เขต  เขตละ 6 คน รวมเป็น 12 คน  อยู่ในตำแหน่งคราวละ  4  ปี
     1.2 ฝ่ายบริหารหรือคณะผู้บริหาร  ประกอบด้วย
1.2.1 นายกเทศมนตรี (มาจากการเลือกตั้ง มีวาระ 4 ปี)
1.2.2 รองนายกเทศมนตรี 2 คน
1.2.3 ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรีไม่เกิน 2 คน  มีอำนาจหน้าที่ ในการควบคุมรับผิดชอบการบริหารกิจการของเทศบาล  และผู้รับผิดชอบนโยบายหรืองานต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนด  ให้เป็นหน้าที่โดยเฉพาะของฝ่ายบริหารโดยมีนายกเทศมนตรี  เป็นเป็นหัวหน้า และให้ปลัดเทศบาลตำบล  เป็นผู้บังคับบัญชาและดูแลรับผิดชอบพนักงานเทศบาลตำบลตลอดจน ลูกจ้าง และรับผิดชอบงานทั่วไปของเทศบาลตำบล
 (2) โครงสร้างและองค์กรในการดำเนินงาน
     เทศบาลตำบลสะแก  ประกอบด้วย สภาเทศบาลตำบลและผู้บริหาร  สภาเทศบาลตำบลประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบล แบ่งเป็น 2 เขต เขต  ละ 6 คน รวมเป็น 12 คน ซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบล  สภาเทศบาลตำบล มีประธานสภาเทศบาลตำบล 1 คน และรองประธานสภาเทศบาลตำบล 1 คน  ซึ่งนายอำเภอแต่งตั้ง ตามมติของสภาเทศบาลตำบล คณะผู้บริหาร  ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี 1 คน  ซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎร ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลและ รองนายกจำนวน 2 คน ซึ่งนายกเทศมนตรี แต่งตั้ง และนายกเทศมนตรี แต่งตั้งที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรีไม่เกิน 2  คน
          เทศบาลตำบลสะแก ปัจจุบันเป็นเทศบาลตำบลขนาดกลาง  มีการจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4   กอง
1. สำนักปลัดเทศบาล
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองการศึกษา
โดยมีปลัดเทศบาลตำบลสะแก เป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบดูแลในงานประจำทั่วไป
(3)  อัตรากำลังพนักงานเทศบาล   และลูกจ้าง  มี  2  ประเภท  คือ
  • พนักงานเทศบาล
  • ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลสะแก  มีอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง   ทั้งหมด  37 คน  ประกอบด้วย
                             -  พนักงานเทศบาล                 จำนวน           17      คน
                             -   ครูเทศบาล                       จำนวน             6      คน
                             -  พนักงานภารกิจ                  จำนวน          11      คน
                             -  พนักงานทั่วไป                    จำนวน          3       คน
                                                รวม               จำนวน           37      คน

2.2  การคลังของท้องถิ่น
                             -  การบริการรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา   เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี
                             -  การบริหารรายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี