หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายทวี ไปแดน

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล

รายละเอียดรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสะแก

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล