หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

Personnel

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นายทวี ไปแดน

  รองปลัดเทศบาล

 • thumbnail

  นายจิตกร จอดนอก

  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  น.ส.นงคราญ โททัสสะ

  จพง.ธุรการ

 • thumbnail

  นางนภสร แสงแดง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  น.ส.มันธนา กัลยา

  จพง.ธุรการ

 • thumbnail

  น.ส.อรอนงค์ มีพร

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นางรัษฎา แคนสา

  นักบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  น.ส.พิมพ์ชนก ทับทิมหิน

  ผช.จพง.ธุรการ