หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลสะแก:-

Personnel

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นายทวี ไปแดน

  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลสะแก

 • thumbnail

  นายทวี ไปแดน

  รองปลัดเทศบาล

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.ปรีชา เจริญศิริ

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 • thumbnail

  น.ส.นงคราญ โททัสสะ

  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางนภสร แสงแดง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

 • thumbnail

  น.ส.มันธนา กัลยา

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  น.ส.พิมพ์ชนก ทับทิมหิน

  ผช.จพง.ธุรการ

 • thumbnail

  ว่าง

  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  น.ส.อรอนงค์ มีพร

  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางรัษฎา แคนสา

  นักบริหารงานทั่วไป