หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

Personnel

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายวรวุฒิ โพธิ์บุตรดี

  ประธานสภาเทศบาลตำบลสะแก

 • thumbnail

  นายบุญชู ศรีโสภา

  รองประธานสภา

 • thumbnail

  นายสมพร เกตุแก้ว

  สท.เขต1

 • thumbnail

  นายสมพร เยรัมย์

  สท.เขต.1

 • thumbnail

  เกียรติศักดิ์ ยิงรัมย์

  สท.เขต.2

 • thumbnail

  นางคำแดง บุญมาแคน

  สท.เขต.2

 • thumbnail

  นายคำพวน ยิงรัมย์

  สท.เขต.2

 • thumbnail

  นายฉัตรมงคล เยี่ยมรัมย์

  สท.เขต2

 • thumbnail

  นายนพดล วงศาสนธิ์

  สท.เขต.2