หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลสะแก:-

Personnel

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายสมพร เกตุแก้ว

  ประธานสภาเทศบาลตำบลสะแก

 • thumbnail

  นายทองสุข เกตุสิทธิ์

  รองประธานสภา

 • thumbnail

  นายสมพร เยรัมย์

  สท.เขต.1

 • thumbnail

  นางแพงศรี ปาคำวัง

  สท.เขต.1

 • thumbnail

  นายชูสี เสนารักษ์

  สท.เขต.1

 • thumbnail

  เกียรติศักดิ์ ยิงรัมย์

  สท.เขต.1

 • thumbnail

  นายอ่อนสา สุภสรณ์

  สท.เขต.1

 • thumbnail

  นายนพดล วงศาสนธิ์

  สท.เขต.2

 • thumbnail

  นายบพิตร กาแก้ว

  สท.เขต.2

 • thumbnail

  นางพัชรพร เกสร

  สท.เขต.2

 • thumbnail

  นางเสาวคนธ์ พลสมัคร

  สท.เขต.2

 • thumbnail

  นางสวาท ทันบาล

  สท.เขต.2