หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลสะแก:-

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นางบรรจง อินทะหอม

  นายกเทศมนตรีตำบลสะแก

  สายด่วน 0833860791

 • thumbnail

  นางรจนา วรรณโคตร

  รองนายกเทศมนตรีตำบลสะแก

  สายด่วน 0818779034

 • thumbnail

  นางสาวขวัญใจ ศรีเจริญ

  รองนายกเทศมนตรีตำบลสะแก

  สายด่วน 0930309020

 • thumbnail

  นายจักรราช หลักดี

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสะแก

  สายด่วน 0883491953

 • thumbnail

  นายจตุพร จารุสิทธิกุล

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสะแก

  สายด่วน 0840206749

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายสมพร เกตุแก้ว

  ประธานสภาเทศบาลตำบลสะแก

 • thumbnail

  นายทองสุข เกตุสิทธิ์

  รองประธานสภา

 • thumbnail

  นายสมพร เยรัมย์

  สท.เขต.1

 • thumbnail

  นางแพงศรี ปาคำวัง

  สท.เขต.1

 • thumbnail

  นายชูสี เสนารักษ์

  สท.เขต.1

 • thumbnail

  เกียรติศักดิ์ ยิงรัมย์

  สท.เขต.1

 • thumbnail

  นายอ่อนสา สุภสรณ์

  สท.เขต.1

 • thumbnail

  นายนพดล วงศาสนธิ์

  สท.เขต.2

 • thumbnail

  นายบพิตร กาแก้ว

  สท.เขต.2

 • thumbnail

  นางพัชรพร เกสร

  สท.เขต.2

 • thumbnail

  นางเสาวคนธ์ พลสมัคร

  สท.เขต.2

 • thumbnail

  นางสวาท ทันบาล

  สท.เขต.2

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นายทวี ไปแดน

  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลสะแก

 • thumbnail

  นายทวี ไปแดน

  รองปลัดเทศบาล

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.ปรีชา เจริญศิริ

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 • thumbnail

  น.ส.นงคราญ โททัสสะ

  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางนภสร แสงแดง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

 • thumbnail

  น.ส.มันธนา กัลยา

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  น.ส.พิมพ์ชนก ทับทิมหิน

  ผช.จพง.ธุรการ

 • thumbnail

  ว่าง

  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  น.ส.อรอนงค์ มีพร

  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางรัษฎา แคนสา

  นักบริหารงานทั่วไป

กองคลัง

 • thumbnail

  นายศิริพัน เจริญศิริ

  ผอ.กองคลัง

 • thumbnail

  นางชัดชะฎาพร ธนะปัด

  นักวิชาการคลัง

กองช่าง

 • thumbnail

  นายธนัส แสงแดง

  จพง.ธุรการ

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  น.ส.ภคมน จันทร์น้อย

  ผช.จพง.พัฒนาชุมชน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

 • thumbnail

  นางจีรากร ถุนนอก

  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ